?>
21-10-2021 / 12:20

ВИМОГИ до ОРГАНІЗАТОРА електронного аукціону:

Організатором земельних торгів є:

у разі продажу земельної ділянки - власник земельної ділянки, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, що здійснює реалізацію права державної чи комунальної власності на земельні ділянки відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України;

у разі укладення договору оренди земельної ділянки - особа, яка відповідно до закону може виступати орендодавцем такої земельної ділянки;

у разі укладення договору суперфіцію або емфітевзису - власник земельної ділянки, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, що здійснює реалізацію права державної чи комунальної власності на земельні ділянки відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Земельного кодексу України, або особа, якій належить право емфітевзису, суперфіцію;

у разі виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження", - державний, приватний виконавець.

Доступ до електронної торгової системи надається організатору на підставі укладеного ним договору про організацію та проведення земельних торгів з оператором електронного майданчика протягом робочого дня після проходження організатором реєстраційних процедур.

Договір про організацію та проведення земельних торгів між організатором та оператором електронного майданчика укладається за формою, визначеною та наданою оператором електронного майданчика, відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, з урахуванням вимог Земельного кодексу України.

Організатор після укладення з оператором електронного майданчика договору про організацію та проведення земельних торгів через особистий кабінет оприлюднює в електронній торговій системі оголошення про проведення земельних торгів не пізніше ніж через 90 календарних днів після прийняття ним рішення, передбаченого частиною четвертою статті 136 Земельного кодексу України. У такому рішенні зазначається перелік земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них, виставлених на земельні торги, для забезпечення дотримання вимог частини п’ятої статті 136 Земельного кодексу України.

До оголошення про проведення земельних торгів додаються документація щодо кожного лота, що розміщується у вигляді окремого електронного документа, за наступною формою:

ФОРМА
документації щодо лота земельних торгів для
розміщення в електронній торговій системі

Вид процедури

Оренда/продаж земельної ділянки, права суперфіцію або емфітевзису/ продаж із переважним правом

Опис лота

Місцезнаходження

Кадастровий номер

Площа

Цільове призначення

Тип власності

Наявність співвласників (за наявності)

Обтяження прав на земельну ділянку (за наявності)

Обмеження у використанні земель (за наявності)

Містобудівні умови земельної ділянки (за наявності)

Строк користування*

Стартова ціна

Нормативна грошова оцінка

Експертна грошова оцінка

Сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота

Дата проведення земельних торгів

Повідомлення суб’єкта переважного права про проведення земельних торгів**

Інші документи та матеріали на лот

____________

* Заповнюється для строкових договорів у разі передачі земельних ділянок у користування (оренду, суперфіцій, емфітевзис).
** Заповнюється у разі продажу земельної ділянки з переважним правом.

В оголошенні про проведення земельних торгів щодо кожного лота зазначаються: найменування організатора земельних торгів; місце розташування, площа земельної ділянки та її кадастровий номер; цільове призначення земельної ділянки; умови договору купівлі-продажу земельної ділянки, прав емфітевзису, суперфіцію, договору оренди землі, суперфіцію, емфітевзису, що укладається на земельних торгах; стартова ціна продажу земельної ділянки або стартовий розмір ціни продажу прав емфітевзису, суперфіцію, або стартовий розмір плати за користування земельною ділянкою; містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки для земельних ділянок, призначених для цілей, пов’язаних із забудовою; час проведення земельних торгів; розмір реєстраційного та гарантійного внесків, що сплачують учасники, порядок їх сплати; найменування, веб-сайти та номери рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих у банку для сплати реєстраційного та гарантійного внесків; прізвище, власне ім’я та по батькові, посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з документами та матеріалами щодо лота; проект договору, що пропонується укласти на торгах, без визначення ціни та зазначення особи покупця (орендаря, емфітевта, суперфіціарія), а в разі продажу на земельних торгах прав емфітевзису, суперфіцію за рішенням емфітевта, суперфіціарія — також копія договору емфітевзису, суперфіцію; сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота до продажу, що підлягає відшкодуванню переможцем земельних торгів; фотографічні зображення земельної ділянки, копії документів та матеріалів на лот; особа, яка має переважне право на купівлю земельної ділянки (у разі проведення аукціону з продажу такої земельної ділянки); номери банківських рахунків для внесення плати за придбаний лот; інші відомості про лот, які організатор торгів вважає за необхідне розмістити в оголошенні про проведення земельних торгів.

Організатор у разі потреби в оголошенні про проведення електронних торгів може зазначити: рахунки для оплати витрат, здійснених на підготовку лота до продажу; строк, інші умови обтяження прав на земельну ділянку та обмеження у використанні земель; договір оренди земельної ділянки, її частини із зазначенням орендаря, розміру місячної орендної плати, строку дії договору оренди (у разі продажу земельної ділянки) тощо.

Якщо на земельні торги виставляється право оренди земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом, в оголошенні про проведення земельних торгів за рішенням організатора зазначається також інформація про такий водний об’єкт, наявність паспорта водного об’єкта, умови використання водного об’єкта, площа, розмір плати за надані в оренду водні об’єкти. До матеріалів лота долучається паспорт водного об’єкта та розрахунок орендної плати за водний об’єкт.

Час проведення (початку) земельних торгів встановлюється електронною торговою системою автоматично.

Організатор може виправити технічні помилки (описки) в оголошенні про проведення земельних торгів, оприлюдненому в електронній торговій системі, протягом двох робочих днів з моменту здійснення такого оприлюднення в електронній торговій системі. У разі внесення змін до оголошення про проведення земельних торгів одночасно в електронній торговій системі оприлюднюється інформаційне повідомлення з переліком змін, які вносяться в оголошення, та їх обґрунтуванням.

Організатор через свій особистий кабінет вводить інформацію про лот в електронну торгову систему, оприлюднює оголошення в електронній торговій системі, а також вчиняє інші дії, необхідні для проведення та завершення земельних торгів, встановлені цими вимогами.

Організатор надає:

відповіді на запитання щодо лота, надіслані потенційними покупцями, учасниками, протягом п’яти робочих днів з дня отримання таких запитань. До дня, що передує дню проведення земельних торгів, відповіді надаються через особистий кабінет в електронній торговій системі, після — в інший спосіб, встановлений законодавством;

доступ потенційним покупцям, учасникам до оригіналів документів, оприлюднених в оголошенні про земельні торги, у спосіб, визначений законодавством, не пізніше ніж за один робочий день до дня проведення земельних торгів або в день звернення, якщо така особа-учасник звернулася в останній день строку прийняття заяв про участь у земельних торгах.

доступ до відповідей на запитання, надісланих в електронній торговій системі, є відкритим для всіх учасників з моменту оприлюднення таких відповідей в електронній торговій системі.

відповіді на запитання щодо лота та доступ до документації надаються протягом робочого часу, визначеного правилами внутрішнього трудового розпорядку організатора, на запит учасника потенційного покупця.

Підготовку лотів до проведення земельних торгів забезпечує організатор земельних торгів та включає:

а) виготовлення та затвердження у встановленому законодавством порядку документації із землеустрою (у разі формування земельної ділянки, зміни цільового призначення земельної ділянки та в разі, якщо відомості про земельну ділянку не внесені до Державного земельного кадастру);

б) державну реєстрацію земельної ділянки;

в) державну реєстрацію речового права на земельну ділянку;

г) отримання витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки відповідно до Закону України "Про оцінку земель" у разі продажу на земельних торгах права оренди на неї;

ґ) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону України "Про оцінку земель", крім випадків проведення земельних торгів щодо набуття права оренди земельної ділянки;

д) встановлення стартової ціни продажу земельної ділянки, яка щодо земель державної та комунальної власності не може бути нижчою за експертну грошову оцінку земельної ділянки;

е) встановлення стартового розміру річної орендної плати, який щодо земель державної та комунальної власності не може бути меншим, ніж розмір орендної плати, визначений Податковим кодексом України, а щодо земельних ділянок державної та комунальної власності сільськогосподарського призначення сільськогосподарських угідь - не може бути меншим 7 відсотків їх нормативної грошової оцінки;

є) встановлення стартової ціни продажу прав емфітевзису, суперфіцію земельної ділянки, яка щодо земель державної чи комунальної власності не може бути нижчою за вартість відповідного права, визначену шляхом проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок;

ж) визначення дати проведення земельних торгів.

Фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів забезпечує організатор земельних торгів.

Один лот складається виключно з однієї земельної ділянки або прав на неї.

Площа земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності, права оренди, емфітевзису якої виставляються на земельні торги, не може перевищувати 20 гектарів.

Ціною лота на земельних торгах є ціна продажу земельної ділянки, прав емфітевзису, суперфіцію та розмір орендної плати за користування земельною ділянкою.

Проведення земельних торгів щодо земельних ділянок або прав на них здійснюється за рішенням організатора земельних торгів, у якому зазначаються:

виготовлення, погодження та затвердження у встановленому законодавством порядку документації із землеустрою у випадках, визначених Земельним кодексом України;

стартова ціна лота;

строк, інші умови користування земельною ділянкою у разі набуття права користування нею на земельних торгах, обмеження у використанні земельної ділянки;

відомості про особу, уповноважену організатором земельних торгів на укладення (підписання) договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, яка або право на яку виставляється на земельні торги;

проект договору купівлі-продажу, оренди, емфітевзису, суперфіцію земельної ділянки.

Земельні ділянки, включені до переліку земельних ділянок державної чи комунальної власності, або права на них, виставлені на земельні торги, не можуть відчужуватися, передаватися в заставу, надаватися в користування до завершення торгів.

Закупівля послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель у процесі підготовки лотів до продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах здійснюється в порядку, визначеному законодавством про здійснення державних закупівель.

Порядок проведення земельних торгів, визначений Земельним кодексом України, є обов’язковим у разі, якщо на земельних торгах здійснюються:

продаж земельних ділянок державної та комунальної власності, передача їх у користування за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;

продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення всіх форм власності;

продаж земельних ділянок, прав емфітевзису, суперфіцію на них державним виконавцем, приватним виконавцем під час виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

Продаж земельних ділянок, що перебувають у приватній власності, передача їх у користування, продаж прав емфітевзису, суперфіцію на них, можуть здійснюватися на земельних торгах виключно з ініціативи власників земельних ділянок.

Організатор земельних торгів з продажу земельної ділянки зобов’язаний письмово повідомити про проведення таких торгів суб’єкта переважного права на її купівлю не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня проведення земельних торгів. Справжність підпису на повідомленні засвідчується нотаріально.

ВИМОГИ до Потенційного ПОКУПЦЯ:

Потенційний покупець — особа, яка бажає взяти участь у земельних торгах з продажу земельної ділянки або прав користування нею (оренда, суперфіцій, емфітевзис);

Потенційні покупці, учасники подають запитання в електронній торговій системі через інтерфейс електронного майданчика в текстовому вигляді без можливості приєднання файлів.

Потенційні покупці, учасники подають запитання щодо земельних торгів до 18 години дня, що передує дню проведення земельних торгів.

Інформація про особи потенційних покупців, учасників, що подали запитання, розкривається в електронній торговій системі після моменту закінчення земельних торгів.

Потенційний покупець, учасник зобов’язані забезпечити збереження авторизаційних даних, свого імені (логіна) та пароля, необхідних для роботи в електронній торговій системі.

Отримання оператором електронного майданчика згоди на обробку персональних даних фізичної особи відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, а також попередньої згоди на очікування з метою підготовки і проведення земельних торгів є обов’язковим під час реєстрації для участі в земельних торгах потенційного покупця.

Оператор електронного майданчика проводить перевірку відповідності ідентифікаційної інформації:

для громадян України (у тому числі фізичних осіб — підприємців) — даних довідки про присвоєння їм реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера фізичної особи — платника податків) або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

для іноземців (іноземних громадян) та осіб без громадянства — даних документа, що посвідчує особу;

для юридичних осіб — резидентів — даних витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;

для юридичних осіб нерезидентів — даних документа про реєстрацію у державі місцезнаходження (витягу із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідченого згідно із законодавством держави його видачі, перекладеного на українську мову, наданої потенційним покупцем, — даним, які зазначаються такою особою в заяві про участь у земельних торгах.

ПЕРЕЛІК документів, що підтверджують відповідність потенційного покупця, який бажає взяти участь в земельних торгах щодо земельної ділянки сільськогосподарського призначення, вимогам статті 130 Земельного кодексу України. Відповідно до абзацу дев’ятого частини сьомої статті 137 Земельного кодексу України потенційні покупці разом із заявою про участь в земельних торгах також подають копії таких документів:

документи, які містять відомості про структуру власності (якщо потенційним покупцем є юридична особа);

документи, що підтверджують громадянство учасників (акціонерів, членів) та бенефіціарного власника (якщо потенційним покупцем є юридична особа);

документи, що підтверджують джерела походження коштів, зокрема: декларація про майновий стан і доходи; декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру/декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування; річна (квартальна, інша) фінансова та/або податкова звітність юридичної особи — набувача та фізичної особи — підприємця (за наявності), що отримана нотаріусом безпосередньо від набувача (баланс, витяги, що містять дані про прибутки та збитки господарської діяльності клієнта, податкова декларація з додатками); фінансова звітність юридичної особи — набувача, що оприлюднена відповідно до вимог законодавства; інші документи, що підтверджують джерела походження коштів;

документи про перебування у шлюбі (чи його розірвання), у тому числі зареєстрованому за кордоном, та про набуття земельних ділянок сільськогосподарського призначення на праві спільної сумісної власності подружжя (у разі наявності, якщо потенційним покупцем є фізична особа);

документ, що містить інформацію щодо юридичних осіб, права на частку у статутному (складеному) капіталі, у пайовому фонді, акції, паї яких потенційний покупець, має із обов’язковим зазначенням найменування юридичної особи, ідентифікаційного коду юридичної особи, розміру належної йому частки у статутному (складеному) капіталі, у пайовому фонді, та/або кількість належних йому акцій, паїв (у разі наявності, якщо потенційним покупцем є фізична особа);

документи, які підтверджують право власності учасника земельних торгів на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (у разі наявності таких прав).

Реєстраційний та гарантійний внески для участі в земельних торгах вважаються сплаченими з моменту їх зарахування на банківський рахунок оператора електронного майданчика не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого строку прийняття заяв про участь у земельних торгах.

Потенційний покупець сплачує реєстраційний та гарантійний внески у розмірах та порядку, визначених частинами сьомоюта восьмою статті 135 Земельного кодексу України.

Оператор електронного майданчика зобов’язаний поінформувати потенційного покупця про зарахування на банківський рахунок оператора електронного майданчика гарантійного та реєстраційного внесків протягом однієї години з моменту їх зарахування та набуття права такою особою на подання заяви про участь у земельних торгах для отримання статусу учасника земельних торгів.

Реєстраційний та гарантійний внески для участі в земельних торгах, зараховані на банківський рахунок оператора менш як за одну годину до закінчення кінцевого строку прийняття заяв про участь у земельних торгах, не вважаються сплаченими та підлягають поверненню такій особі протягом одного робочого дня з моменту їх зарахування на рахунок такого оператора.

Під час реєстрації для участі в земельних торгах потенційний покупець через свій особистий кабінет заповнює електронну форму, подає в довільній формі заяву про участь у земельних торгах, на яку накладається електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, і завантажує електронні копії документів, передбачені частиною сьомою статті 137 Земельного кодексу України. Заява про участь у земельних торгах подається у період, що починається через два робочих дні з дня оприлюднення оголошення про земельні торги та до закінчення кінцевого строку подання заяв про участь у земельних торгах. В електронній формі потенційний покупець зазначає суму коштів, яка буде вважатися його закритою ціновою пропозицією, після набуття таким потенційним покупцем статусу учасника та виконання ним вимог, визначених абзацом п’ятим цього пункту. У заяві обов’язково зазначаються прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи або найменування юридичної особи та словесно виражене бажання взяти участь у відповідних земельних торгах.

Інформація про прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), громадянство (підданство) іншої держави, постійне місце проживання в державі, громадянином (підданим) якої є особа, що подається іноземцями (іноземними громадянами) та особами без громадянства, подається у довільній формі. Відповідна інформація може бути подана шляхом зазначення такої інформації в заяві про участь у земельних торгах.

Якщо потенційний покупець бажає взяти участь у земельних торгах щодо земельної ділянки сільськогосподарського призначення, він подає також документи, що підтверджують його відповідність вимогам статті 130 Земельного кодексу України.

Будь-яка закрита цінова пропозиція учасника, належним чином надіслана через електронний майданчик до електронної торгової системи в ході участі в земельних торгах, вважається згодою з умовами земельних торгів, що визначені в оголошенні про проведення земельних торгів.

Право на подання закритої цінової пропозиції виникає після отримання підтвердження про зарахування гарантійного та реєстраційного внесків на рахунок оператора електронного майданчика до закінчення кінцевого строку подання заяв про участь у земельних торгах, встановленого у відповідному оголошенні про проведення земельних торгів, та забезпечує можливість участі в земельних торгах.

Кінцевий строк подання заяв про участь в земельних торгах встановлюється електронною торговою системою в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення земельних торгів.

До закінчення кінцевого строку подання заяв про участь у земельних торгах учасники мають право анулювати свої закриті цінові пропозиції або внести до них зміни.

Анулювання закритої цінової пропозиції може бути здійснено виключно відповідним учасником в його особистому кабінеті до моменту закінчення кінцевого строку прийняття заяв про участь у земельних торгах. Після анулювання закритої цінової пропозиції особа втрачає статус учасника, а гарантійний внесок повертається.

Будь-яка інформація про кожного учасника є анонімною (закритою) до закінчення земельних торгів, крім інформації про номери учасників та їх кількість. Закриті цінові пропозиції учасників є недоступними для перегляду до початку земельних торгів для всіх осіб, крім учасника, який подав таку закриту цінову пропозицію.

Оператор електронного майданчика зобов’язаний не розголошувати інформацію про розмір закритих цінових пропозицій учасників та кількість учасників, які подали заяви про участь у земельних торгах, до моменту початку земельних торгів, а також найменування та/або прізвище, власне ім’я, по батькові та іншу інформацію учасників до моменту завершення земельних торгів.

Підставою для відмови в продажу земельної ділянки є:

неподання документів, необхідних для прийняття рішення щодо продажу такої земельної ділянки;

виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;

якщо щодо суб'єкта підприємницької діяльності порушена справа про банкрутство або припинення його діяльності;

встановлена цим Кодексом заборона на передачу земельної ділянки у приватну власність;

відмова від укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина України не може перевищувати десяти тисяч гектарів.

Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності юридичної особи (крім банків) не може перевищувати загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які можуть перебувати у власності всіх її учасників (членів, акціонерів), але не більше десяти тисяч гектарів.

При цьому, якщо громадянину України належить право власності на частку у статутному (складеному) капіталі, у пайовому фонді юридичної особи або лише на окремі акції, паї, для цілей цієї статті вважається, що такому громадянину, крім земельних ділянок, що належать йому на праві власності, також належить право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею, що дорівнює площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності юридичної особи, учасником (членом, акціонером) якої він є, помноженої на розмір частки такого громадянина, вираженої у відсотках, у статутному (складеному) капіталі, пайовому фонді цієї юридичної особи.

Розрахунки, пов’язані із сплатою ціни земельних ділянок сільськогосподарського призначення за цивільно-правовими угодами, провадяться в безготівковій формі.

Не допускається набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення за відплатними договорами у разі відсутності у набувача права власності документів, які підтверджують джерела походження коштів або інших активів, за рахунок яких набувається таке право.

Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності забороняється.

ВИМОГИ до суб’єкту ПЕРЕВАЖНОГО права

Переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають такі суб’єкти:

у першу чергу - особа, яка має спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин загальнодержавного значення (металічні руди кольорових металів, металічні руди благородних металів, металічні руди рідкіснометалевих та рідкісноземельних металів, радіоактивних металів, електро- та радіотехнічна сировина), якщо відповідно до інформації, отриманої з Державного земельного кадастру, така земельна ділянка знаходиться в межах ділянки надр, наданої такій особі у користування, крім земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди), що перебувають у власності особи, яка використовує земельну ділянку на праві власності, оренди, емфітевзису, суперфіцію, а також крім земельних ділянок для садівництва;

у другу чергу - орендар земельної ділянки.

Суб’єкт переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення другої черги може реалізувати таке право у разі відсутності суб’єкта першої черги або відмови суб’єкта першої черги від реалізації такого права.

Для реалізації свого переважного права під час проведення земельних торгів суб’єкт переважного права, що зазначений організатором в оголошенні про проведення таких земельних торгів (земельні торги з переважним правом), заповнює електронну форму та подає закриту цінову пропозицію, сплачує гарантійний та реєстраційний внески та виконує інші вимоги до особи, яка бажає взяти участь у земельних торгах, передбачені частиною сьомою статті 137 Земельного кодексу України.

Якщо подано дві або більше заяви про участь в земельних торгах, згода (або попередня згода), передбачена абзацом другим частини третьої статті 135 Земельного кодексу України, надається суб’єктом переважного права в ході спеціального етапу земельних торгів шляхом натискання кнопки в електронній торговій системі. У разі збігу цінових пропозицій згода (або попередня згода) вважається наданою суб’єктом переважного права автоматично. Такий спеціальний етап проводиться у разі участі суб’єкта переважного права в земельних торгах та після закінчення трьох раундів торгів, визначених частиною чотирнадцятою статті 137 Земельного кодексу України.

Якщо участь в торгах бере один суб’єкт переважного права, після завершення останнього раунду земельних торгів у ході спеціального етапу торгів такий суб’єкт переважного права може надати згоду сплатити ціну продажу лота, що є рівною ціновій пропозиції учасника, який подав найвищу цінову пропозицію за лот, а у разі відмови сплатити таку ціну продажу лота попередню згоду сплатити ціну продажу лота, що є рівною ціновій пропозиції учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією. У такому разі надається згода та попередня згода надається. У разі відсутності наданої згоди або попередньої згоди під час спеціального етапу земельних торгів вважається, що суб’єкт переважного права відмовився від надання такої згоди чи попередньої згоди.

Якщо лотом є земельна ділянка сільськогосподарського призначення і для участі у земельних торгах з переважним правом подано заяви про участь в таких торгах від суб’єктів переважного права двох черг відповідно до частини першої статті 1301 Земельного кодексу України, то суб’єкт переважного права другої черги виконує дії, після завершення останнього раунду земельних торгів у ході спеціального етапу торгів. Суб’єкт переважного права першої черги надає згоду (або попередню згоду) шляхом подання заяви про надання такої згоди разом з підписаним протоколом земельних торгів у порядку та строки, визначені Земельним кодексом України, для підписання та передачі переможцем земельних торгів такого протоколу або шляхом надання підтвердження в електронній торговій системі, якщо така можливість надана електронною торговою системою, після завершення останнього раунду земельних торгів.

Переможцем земельних торгів з переважним правом є учасник, який подав найвищу цінову пропозицію за лот відповідно до абзацу сьомого частини другої статті 135 Земельного кодексу України, що визначається шляхом автоматичної оцінки електронною торговою системою цінових пропозицій учасників та аналізу отриманих згоди та/або попередньої згоди суб’єкта (суб’єктів) переважного права, та відображається у сформованому протоколі про результати земельних торгів.

У разі подання однакових цінових пропозицій, однією з яких є пропозиція суб’єкта переважного права (у тому числі подана шляхом надання згоди/попередньої згоди), пріоритет має цінова пропозиція суб’єкта переважного права.

У разі коли для участі у земельних торгах з переважним правом подано заяви про участь в таких торгах від суб’єктів переважного права двох черг, то пріоритет у разі подання однакових цінових пропозиції суб’єктів переважного права (у тому числі поданих шляхом надання згоди/попередньої згоди) має цінова пропозиція суб’єкта переважного права першої черги відповідно до частини першої статті 1301 Земельного кодексу України.

Учасник з наступною за величиною ціновою пропозицією визначається в встановленому порядку, не враховуючи цінову пропозицію учасника, що був визнаний переможцем.

Оператор електронного майданчика зобов’язаний поінформувати учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією, що визначений відповідно до абзацу першого цього пункту, про зміну його статусу як такого учасника протягом двох годин з моменту отримання заяви від такого учасника щодо повернення йому гарантійного внеску та натискання ним відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті.

У випадку, передбаченому абзацом третім частини п’ятої
статті 138 Земельного кодексу України, учасник, що у повторних торгах подав єдину заяву про участь в земельних торгах, вважається таким, що подав найвищу цінову пропозицію за лот, а договір підписується з таким учасником за запропонованою ним ціною за умови, що вона не є нижчою за стартову ціну, в тому числі, якщо таким учасником є суб’єкт переважного права.

У разі передачі переважного права купівлі земельної ділянки та внесення змін в оголошення стосовно особи, яка має переважне право, з моменту внесення таких змін до особистого кабінету учасника, який мав статус суб’єкта переважного права (у разі, коли ним вже було подано заяву про участь в відповідних земельних торгах), надходить повідомлення про внесення організатором відповідних змін до оголошення. Таке повідомлення надсилається учаснику щоденно до дня проведення торгів, поки він не підтвердить/анулює свою закриту цінову пропозицію. Якщо такий учасник не підтвердить/анулює свою закриту цінову пропозицію до дня проведення торгів, то вважається, що він анулював свою закриту цінову пропозицію.

*Організатор земельних торгів з продажу земельної ділянки зобов’язаний письмово повідомити про проведення таких торгів суб’єкта переважного права на її купівлю не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня проведення земельних торгів. Справжність підпису на повідомленні засвідчується нотаріально.

Не допускається відчуження орендованих земельних ділянок державної або комунальної власності без згоди орендаря.

Переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення.

за наявності переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення її власник зобов'язаний не пізніш як за два місяці до дня укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки зареєструвати намір щодо продажу земельної ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

у разі якщо продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення здійснюється не на земельних торгах, заява про державну реєстрацію такого наміру подається не пізніш як за два місяці нотаріусу, який буде здійснювати посвідчення договору купівлі-продажу, разом із проектом такого договору; нотаріус зобов'язаний протягом трьох робочих днів повідомити орендаря цінним листом з описом вкладень та повідомленням про вручення або особисто під розписку, про намір власника земельної ділянки продати її, умови продажу та пропозицією скористатися своїм переважним правом.

у випадку, якщо орендар має намір скористатися цим правом, він має протягом місяця з дати отримання відповідного повідомлення від нотаріуса повідомити останнього про бажання придбати земельну ділянку на умовах, запропонованих власником. У такому випадку протягом місяця з дня отримання повідомлення від орендаря нотаріус призначає день і час укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки між власником і орендарем;

якщо протягом місяця з дня, коли орендар був належним чином повідомлений нотаріусом про намір щодо продажу земельної ділянки, такий суб'єкт не повідомив належним чином нотаріуса про своє бажання скористатися переважним правом або відмовився від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки, або не з'явився для укладення такого договору у день і час, призначені нотаріусом (за умови отримання повідомлення про вручення суб'єкту переважного права повідомлення про призначення дати та часу укладення договору купівлі-продажу або повідомлення про відмову від отримання такого повідомлення або якщо повідомлення повернуто нотаріусу у зв'язку із закінченням встановленого строку зберігання), вважається, що він втратив своє переважне право, і власник може продати земельну ділянку іншій особі.

у разі якщо відповідно до Закону орендар не може набувати у власність земельну ділянку сільськогосподарського призначення, він може передати своє переважне право купівлі такої земельної ділянки іншій особі, яка відповідно до закону може набувати у власність таку земельну ділянку, але лише один раз.

до особи, якій передано переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення, переходять усі права та обов'язки попереднього суб'єкта (орендаря) такого права за правовідносинами, пов'язаними з реалізацією такого права. Важливим є той факт, що передача переданого переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення третім особам забороняється.

у разі продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення з порушенням переважного права її купівлі суб'єкт переважного права має право пред'явити до суду позов про переведення на нього прав та обов'язків покупця. Одночасно позивач зобов'язаний внести на депозитний рахунок суду грошову суму, яку за договором купівлі-продажу повинен сплатити покупець.

реалізація переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення на земельних торгах здійснюється у порядку, визначеному статтями 135-139 Земельного кодексу України. Водночас, передача переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення, виставленої на земельні торги, допускається не пізніш як за п'ять робочих днів до моменту початку таких торгів.

у разі продажу земельної ділянки, власник повинен обов'язково дотримуватися процедури переважного права орендаря на придбання такої земельної ділянки.

*ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Постанова № 1013 «Деякі питання підготовки та проведення земельних торгів для продажу земельних ділянок та набуття прав користування ними (оренди, суперфіцію, емфітевзису)" від 22.09.2021 року .

Державне підприємство “Прозорро.Продажі”, належить до сфери управління Міністерства економіки, є адміністратором електронної торгової системи.

Технічні вимоги щодо підготовки до проведення та проведення земельних торгів для продажу земельних ділянок та набуття прав користування ними (оренди, суперфіцію, емфітевзису):

порядок функціонування та адміністрування електронної торгової системи;

щодо підготовки до проведення земельних торгів. Визначення розміру, порядку сплати реєстраційних та гарантійних внесків учасників;

проведення земельних торгів. Порядок реєстрації учасників для участі в земельних торгах, визначення статусу учасника земельних торгів та вимоги до заяви про участь у земельних торгах;

порядок та строк сплати переможцем земельних торгів ціни продажу земельної ділянки, плати за користування земельною ділянкою, право користування якою набуто на земельних торгах;

реалізації переважного права купівлі земельної ділянки у власність у разі продажу її через електронний аукціон;

проведення повторних та нових земельних торгів;

проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок та прав користування ними під час виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України “Про виконавче провадження”;

повернення реєстраційних та гарантійних внесків учасникам, строк повернення оператором електронного майданчика всім учасникам земельних торгів, які не визнані переможцями, сплачених сум гарантійних внесків, строк перерахування суми гарантійного внеску оператором електронного майданчика, сплаченого на його рахунок переможцем;

визначення розміру, порядку сплати та повернення винагороди, що сплачується переможцем земельних торгів оператору електронного майданчика;

оприлюднення результатів торгів;

Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення:

громадяни України;

юридичні особи України, створені і зареєстровані за законодавством України, учасниками (акціонерами, членами) яких є лише громадяни України та/або держава, та/або територіальні громади;

територіальні громади;

держава.

банки, лише в порядку звернення стягнення на них як на предмет застави

Поділитися:

Читайте також:

Всі новини